OBCHODNÉ PODMIENKY

 

I. Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy pri dodávkach služieb medzi:

Miroslav Zachar PRVÁ INTERNETOVÁ
Majakovského 4485/1
036 01 Martin
IČO: 33303746
Okresný úrad Martin
Číslo živnostenského registra: 611-6399

(ďalej ako Dodávateľ)

a klientom Dodávateľa.

(ďalej ako Odberateľ)

Obchodné podmienky sú záväzné pre celý obchodný styk s Dodávateľom podľa platného ›› cenníka. Odlišné písomné dohody účastníkov majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Obchodný styk sa riadi obchodným zákonníkom. Jedine v prípade, ak Odberateľ je zároveň spotrebiteľom, bude sa obchodný styk medzi Dodávateľom a Odberateľom riadiť občianskym zákonníkom. Pre prípad, že by niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok bolo v rozpore s právnymi predpismi zakotvujúcimi ochranu práv spotrebiteľa, potom sa takéto ustanovenie nepoužije a bude aplikovaný príslušný právny predpis.

  • Dodávateľ zodpovedá za chyby pri prevzatí predmetu plnenia Objednávateľom, ako aj za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí predmetu plnenia v záručnej dobe (§ 653 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Záručná doba na služby (§ 654 ods. 1 Občianskeho zákonníka) je 3 mesiace od prevzatia predmetu plnenia.
  • Upgrade a výmenu komponentov hardware, servis počítačov firmy APPLE, ani opravy mobilov, tabletov, tlačiarní a pod. nerobíme, inštalujeme len legálny software a zariadenia nerozoberáme, ani do nich nezasahujeme, takže za stav hardware neručíme.
  • V prípade pamäťových médií je nutné, aby Odberateľ v rámci jeho všeobecnej povinnosti prevencie škôd zaisťoval primeranú a obvyklú ochranu dát. Zariadenia na ukladanie dát sú technické zariadenia, ktorých poruchovosť je objektívnym javom a má stochastický charakter. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za dáta uložené na týchto médiách. Dodávateľ odporúča užívateľovi preventívne zálohovať uložené dáta na vhodnom zariadení.
  • Pri odovzdaní predmetu plnenia služby sa predpokladá, že užívateľ zabezpečil vytvorenie zodpovedajúcej zálohy uložených dát i programov a zabránil ich možnému zneužitiu. Dodávateľ nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie dát a programov, ktoré sú uložené na zariadeniach pre ich ukladanie.
  • Dodávateľ negarantuje plnú funkčnosť aplikačného softvéru vo verziách, ktoré nie sú vhodné pre Odberateľom objednaný, resp. používaný operačný systém. Za prípadné chyby spôsobené obmedzenou funkčnosťou softvérových aplikácií, ktoré nespĺňajú podmienku špecifikovanú v predchádzajúcej vete, dodávateľ nezodpovedá.
  • Dodávateľ nezodpovedá za chyby, ktorých odstránenie nebolo predmetom služby, ani za chyby, ktoré nevznikli v dôsledku vykonania služby.
  • Dodávateľ pri nutných diagnostických úkonoch neručí za prípadnú stratu užívateľských dát.
  • Na dáta a údaje vložené užívateľom, si užívateľ vykonáva zálohu sám a pri strate takýchto údajov Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škody týmto vzniknuté. Odberateľ môže o zálohu dát požiadať Dodávateľa, ktorý ju zrealizuje na zálohovací pevný disk podľa aktuálneho cenníka. Záruka sa nevzťahuje na prípady nefunkčnosti pôvodného výrobcom alebo dodávateľom inštalovaného softwarového produktu, spôsobené zásahom inej osoby, resp. ňou spôsobenými zmenami nastavenia. Zmenou nastavenia sa rozumie akákoľvek zmena systémových nastavení výrobcom či dodávateľom inštalovaných softwarových produktov (OEM softvér), inštalácia iného, alebo dodatočného softwarového produktu, prípadne inštalácia ovládačov vykonaná Odberateľom alebo treťou stranou.
  • Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté: mechanickým poškodením, používaním v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti, nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami, prírodnými živlami alebo vyššou mocou, nevhodnosťou pokynov, nevhodnosťou materiálu a komponentov poskytnutého Odberateľom.

 

II. Reklamačný poriadok

 

Dodávateľ týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (Odberateľa) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za chyby (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke Dodávateľa: www.unas.click

Odberateľ si uplatňuje právo na poskytnutie novej služby (odstránenie chyby), resp. právo na vrátenie primeranej ceny za chybne poskytnutú službu. (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Pri neoprávnenej reklamácii je Odberateľ povinný pred prevzatím zariadenia uhradiť vzniknuté náklady na prepravu a náklady na testovanie podľa aktuálneho platného cenníka.

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je potrebné predložiť doklad o poskytnutí služby (servisu). Dodávateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Odberateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Dodávateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie (reklamačný protokol) (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Odberateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má Odberateľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje Dodávateľ a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak Dodávateľ reklamáciu nevybaví do 30 dní, Odberateľ má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú chybu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy). V prípade odstúpenia od zmluvy dochádza k zániku zmluvy od jej samotného počiatku – na zmluvu sa potom hľadí tak, akoby ani neexistovala. Dôsledkom tohto spôsobu ukončenia zmluvy je preto povinnosť zmluvných strán vrátiť si všetko, čo si medzičasom vzájomne plnili podľa ustanovení občianskeho zákonníka o bezdôvodnom obohatení (ak spôsob vrátenia plnení nešpecifikuje samotné odstúpenie). Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok strany na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia zmluvy.

 

III. Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

– Miroslav Zachar PRVÁ INTERNETOVÁ, Majakovského 4485/1, 036 01 Martin

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na túto službu: …………………………………………………………………….

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………………………………………………………………….

– Meno a priezvisko Odberateľa/Odberateľov* …………………………………………………………………….

– Adresa Odberateľa/Odberateľov* …………………………………………………………………….

– Podpis Odberateľa/Odberateľov* (iba ak sa formulár podáva v listinnej podobe) …………………………………………………………………….

– Dátum …………………………………………………………………….

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

IV. Žiadosť o nápravu

 

Odberateľ má právo obrátiť sa na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@prvainternetova.org), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva. Ak Dodávateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Odberateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Odberateľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Odberateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Odberateľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Odberateľom a Dodávateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Odberateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

V. Ochrana osobných údajov

 

Dodávateľ sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a rešpektuje Vaše súkromie. Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze ›› GDPR.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39, email: za@soi.sk

 

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 14. 6. 2019

 

›› CENNÍK